Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2008

Απωση Coulomb
Η δύναμη είναι ανάλογη των φορτίων.